';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • 1-800-700-5400
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Pełna nazwa Klastra brzmi: Polski Klaster Rolno – Spożywczy AGREEHUB (dalej w niniejszym Regulaminie jako: „Klaster”). Nazwa skrócona: AGREEHUB. Nazwa Klastra w języku angielskim brzmi: „Polish Agri-Food Cluster AGREEHUB.
 2. Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia gałęzi gospodarki związanej wytwórstwem oraz handlem rolno-spożywczym.
 3. Jednym z głównych zadań Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy Uczestnikami Klastra oraz sektorem naukowym i biznesowym, która pozwoli na realizację wspólnych projektów biznesowych, oraz na realizację działań badawczych oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej.
 4. Czas trwania Klastra jest nieograniczony.
 5. Założycielami Klastra są:
  A. Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita,
  B. SuperDrob S.A.,
  C. SADNETIN Sp. z o.o,
  D. Dawtona Sp. z o.o.,
  E. Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

FORMA PRAWNA

§ 2

 1. Klaster działa na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie podlega obowiązkowej rejestracji.
 3. Wszelkie podmioty przystępujące do Klastra wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, to jest dobrowolnie zawierają z wszystkimi uczestnikami Klastra porozumienie w oparciu o zasadę swobody umów wyrażoną w art. 353¹ Kodeksu cywilnego.

OBSZAR I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3

 1. Klaster działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Przedmiotem działania Klastra jest:
  A. budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami Klastra,
  B. budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także podobnymi organizacjami z krajów trzecich,
  C. definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży spożywczej,
  D. tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi,
  E. występowanie z wnioskami o dofinansowanie działań Klastra,
  F. realizacja wspólnych przedsięwzięć rozwojowych, w tym wspólnych projektów badawczych i badań naukowych lub tworzenie laboratoriów,
  G. wspólny zakup i sprzedaż know-how, technologii, maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury,
  H. gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra,
  I. prowadzenie konsultacji i szkoleń,
  J. promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
  K. edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii produkcji spożywczych.
 3. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Koordynator, uwzględniając wyniki cyklicznego rozeznania potrzeb i oczekiwań Członków Klastra oraz rekomendacje Rady Klastra.

KOORDYNATOR

§ 4

 1. Biuro Klastra jest prowadzone przez Koordynatora.
 2. Adresem dla doręczeń dla Klastra jest biuro Koordynatora.
 3. Miejscem prezentowania informacji Klastra będzie strona internetowa Klastra zlokalizowana pod adresem agreehub.pl lub strona internetowa Koordynatora.
 4. Koordynatorem Klastra jest AGREEHUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 122 wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791076, NIP: 7221632966,  REGON: 383664683.
 5. Koordynator Klastra jest organem zarządzającym Klastrem.
 6. Koordynator Klastra prowadzi także obsługę organizacyjną i administracyjną Klastra.
 7. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:
  A. reprezentowanie Klastra w kontaktach wobec osób trzecich,
  B. opracowywanie wniosków w sprawie finansowania projektów ze środków publicznych,
  C. współpraca z Członkami Klastra w ramach projektów,
  D. monitorowanie realizacji projektów,
  E. wydawanie materiałów informacyjnych Klastra,
  F. organizacja konferencji, seminariów i działań promocyjnych,
  G. zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji podstawowych działań w ramach Klastra,
  H. proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra,
  I. inicjowanie oraz koordynowanie współpracy z innymi klastrami oraz instytucjami w zakresie wspólnych przedsięwzięć oraz trwałej współpracy gospodarczej.

LIDER KLASTRA

§ 5

 1. Lider Klastra jest wybierany przez Radę Klastra w celu inicjowania kierunków działania Klastra oraz reprezentowania Klastra, szczegółowe zadania Lidera zostaną określone przez Radę Klastra. Pierwszego Lidera Klastra wyznaczają członkowie założyciele Klastra, o których mowa w § 1 ust 5 niniejszego Regulaminu.
 2. W zakresie opisanym w punkcie 1 Lider Klastra współpracuje z Koordynatorem.

CZŁONKOWIE KLASTRA

§ 6

 1. Klaster jest otwarty na przyjmowanie nowych członków. Członkami Klastra mogą być przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie publiczne i niepubliczne oraz inne zainteresowane podmioty działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra.
 2. Podmiot uzyskuje status Członka Klastra, po złożeniu deklaracji członkowskiej (wzór deklaracji członkowskiej stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu) i akceptacji postanowień Regulaminu, oraz po zaakceptowaniu kandydatury przez Radę Klastra.
 3. Członek Klastra zachowuje swoją niezawisłość organizacyjno-prawną.
 4. Status Członka Klastra przyznawany jest bezterminowo, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Status Członka Klastra wygasa przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych przesłanek:
  A. na skutek wypowiedzenia złożonego przez Członka Klastra na ręce Koordynatora w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  B. na skutek niezaakceptowania zmian Regulaminu przez Członka Klastra,
  C. w razie likwidacji lub śmierci Członka Klastra.
 6. Wygaśnięcie statusu Członka Klastra stwierdza Koordynator w formie pisemnej. Koordynator zobowiązany jest przesłać Członkowi Klastra pismo z informacją o wygaśnięciu statusu Członka.
 7. Członkowi Klastra, wobec którego Koordynator stwierdził wygaśnięcie statusu w trybie ust. 5, przysługuje możliwość złożenia protestu do Rady Klastra. Pisemny protest wraz z uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Koordynatora o wygaśnięciu statusu Członka. Rada Klastra rozpatruje wniesiony protest w terminie 14 dni. Decyzja wymaga większości 2/3 Członków Rady Klastra i jest ostateczna.
 8. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić w przypadku niewykonywania przez Członka Klastra jego zobowiązań wynikających z Regulaminu lub z umów podpisanych w związku z realizacją celów Klastra. Wykluczenie może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby Członków Klastra, złożony Koordynatorowi Klastra. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wykluczenie Członka Klastra wymaga zgody 3/4 Członków Rady Klastra. Głosowanie w sprawie wykluczenia Członka Klastra odbywa się jawnie. Uchwałę doręcza się temu Członkowi Klastra, którego ona dotyczy.
 9. W przypadku uchwały o wykluczeniu lub stwierdzeniu wygaśnięcia statusu Członka Klastra, dany podmiot, którego członkostwo w Klastrze ustało zobowiązany jest do rozliczenia się z Koordynatorem Klastra z wszystkich projektów, w które był dotychczas zaangażowany.
 10. Członkiem Honorowym Klastra może zostać dowolna osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot, którego działalność ma znaczenie dla Klastra, szczególnie w zakresie wsparcia merytorycznego oraz instytucjonalnego. O przyznaniu członkostwa Honorowego decyduje Rada Klastra, informując o tym wszystkich Członków Klastra. Stosunki pomiędzy Koordynatorem a Członkiem Honorowym reguluje odrębna umowa.

PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKA KLASTRA

§ 7

 1. Członek Klastra ma prawo:
  A. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  B. korzystać z dorobku i innych form działalności Klastra za zgodą Koordynatora Klastra,
  C. brać udział we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Klaster,
  D. zgłaszać wnioski dotyczące zakresu działania Klastra,
  E. korzystać z publikacji wewnętrznych i dorobku naukowego Klastra.
 2. Członek Klastra ma obowiązek:
  A. brać czynny udział w działalności Klastra i realizacji jego celów w tym uczestniczyć w pracach przynajmniej jednej grupy roboczej powołanej w ramach projektów stałych,
  B. działać na rzecz podnoszenia rangi Klastra,
  C. przestrzegać Regulaminu Klastra,
  D. współpracować z Koordynatorem oraz innymi członkami Klastra w realizacji misji oraz celów Klastra.

OPŁATA

§ 8

 1. Nowy członek przystępujący do Klastra wnosi opłatę instalacyjną na obsługę organizacyjną oraz administracyjną przedsięwzięcia, która polega na zapewnieniu stałego dostępu do forum współpracy firm członkowskich Klastra, możliwości realizowania wspólnych projektów biznesowych oraz korzystaniu z usług consultingowych na preferencyjnych warunkach, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Klastra z wyłączeniem Założycieli Klastra, organizacji pożytku publicznego non-profit, a także instytutów naukowych lub innych podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Klastra może wprowadzić roczną opłatę członkowską, informując o tym na piśmie Członków Klastra z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Opłaty powinny być wpłacane na konto Koordynatora.
 3. Członek Klastra, który nie uiści opłaty członkowskiej w terminie 14 dni od daty odebrania powtórnego powiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty, zostaje zawieszony w prawach i obowiązkach Klastra do czasu uiszczenia opłaty członkowskiej.

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLASTRA

§ 9

 1. Wszyscy Członkowie Klastra tworzą Zgromadzenie Klastra.
 2. Każdy Członek Klastra ma prawo i obowiązek uczestniczyć w Zgromadzeniu Klastra. Każdemu Członkowi Klastra przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu.
 3. Zgromadzenie Klastra są zwyczajne lub nadzwyczajne i są organizowane przez Koordynatora.
 4. Zwyczajne Zgromadzenia Klastra odbywają się raz na rok, natomiast Zgromadzenia Nadzwyczajne mogą zostać zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej 1/4 Członków Klastra, Rady Klastra lub Koordynatora.
 5. Zgromadzeniom Klastra przewodniczy przedstawiciel Koordynatora.
 6. Zgromadzenie Klastra jest ważne w przypadku, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/2 ogólnej liczny Członków Klastra.
 7. Zgromadzenie Klastra podejmuje uchwały, większością 2/3 głosów wszystkich Członków Klastra obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Klastra, z zastrzeżeniem, iż uchwały dotyczące odwołania Rady Klastra oraz zmian Regulaminu podejmowane są większością 3/4 głosów wszystkich Członków Klastra.
 8. O zwołaniu Zgromadzenia Klastra Koordynator informuje wszystkich Członków Klastra z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Klastra oraz listami poleconymi lub za pomocą poczty elektronicznej, o ile wcześniej dany członek Klastra wyraził zgodę na powiadamianie go w formie elektronicznej.
 9. Do kompetencji Zgromadzenia Klastra należą:
  A. wybór Rady Klastra na trzyletnią kadencję,
  odwołanie Rady Klastra, które może nastąpić na wniosek co najmniej 1/2 liczby Członków Klastra,
  B. zgłaszanie koncepcji prac Klastra i pomysłów na działania rozwojowe oraz zgłaszanie propozycji budżetowych,
  C. zatwierdzanie zmian Regulaminu.
 10. Koordynator Klastra raz do roku na Zgromadzeniu Klastra przedstawia sprawozdanie z działalności Klastra oraz prezentuje uzgodnione z Radą Klastra plany działań na kolejne okresy.

RADA KLASTRA

§ 10

 1. Rada Klastra jest organem doradczym i nadzorczym nad działalnością Klastra.
 2. Kadencja Rady Klastra trwa trzy lata.
 3. Posiedzenia Rady Klastra powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 4. Członkami Rady Klastra są osoby wskazywane imiennie przez Członków Klastra.
 5. Rada Klastra składa się z minimum 5 osób wybranych zwykłą większością głosów Zgromadzenia Klastra. Spośród swoich członków Rada Klastra wybiera Przewodniczącego zwykłą większością głosów. Pierwszą Radę Klastra wyznaczają członkowie założyciele Klastra, o których mowa w § 1 ust 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Do kompetencji Rady Klastra należą:
  A. wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Klastra,
  B. podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych Członków do Klastra,
  C. proponowanie zmian Regulaminu,
  D. na wniosek Koordynatora podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członków z Klastra,
  E. uchwalanie wytycznych do projektów realizowanych w ramach Klastra,
  F. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia projektów do realizacji,
  G. określanie strategii rozwoju działania Klastra,
  H. współuczestniczenie w tworzeniu przez Koordynatora planów działań i budżetów,
  I. wyznaczanie kierunków rozwoju, przedsięwzięć, strategii działania Klastra,
  J. nadzorowanie bieżącej realizacji przedsięwzięć i zadań,
  K. podejmowanie decyzji o przyjęciu Członka Honorowego Klastra,
  L. ustalanie wysokości opłaty za przystąpienie do Klastra,
  M. ustalanie wysokości rocznej opłaty członkowskiej.
 7. We wszystkich sprawach, dla których nie zastrzeżono w niniejszym Regulaminie innych wymogów większości głosów, Rada Klastra podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 8. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Koordynator lub Przewodniczący Rady Klastra, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem lub przez wyznaczenie następnego terminu na posiedzeniu go poprzedzającym. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę, i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to możliwe, również przybliżony plan obrad.
 9. Posiedzenie może się odbyć bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Klastra są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do jego odbycia, ani co do zakresu obrad.
 10. Rada Klastra decyduje o wszystkich sprawach Klastra. Pilne decyzje mogą być głosowane również w trybie obiegowym (pocztą elektroniczną).

PROCEDURA ZMIANY REGULAMINU

§ 11

 1. Członkowie Klastra mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w Regulaminie.
 2. Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Członków Klastra winny być przekazane Koordynatorowi w formie pisemnej.
 3. Koordynator Klastra przedstawia Radzie Klastra propozycje Członków w zakresie zmian Regulaminu, które podlegają głosowaniu w Radzie.
 4. Wniosek Rady Klastra o zmianę Regulaminu powinien być poddany pod głosowanie na najbliższym Zgromadzeniu Członków Klastra.
 5. Członek Klastra ma prawo w ciągu 10 dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian Regulaminu, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego członkostwa w Klastrze.

PROJEKTY SZCZEGÓLNE KLASTRA

§ 12

 1. Klaster stanowi platformę dla realizacji wspólnych projektów oraz dla pozyskiwania środków finansowych na takie projekty. Projekty obejmować mogą wspólne działania, badania naukowe oraz projekty społeczne, powinny być także zgodne z misją Klastra.
 2. W zakresie wykraczającym poza zakres działań Klastra określonych w § 3 ust 2, Członkowie Klastra mogą podejmować Projekty Szczególne.
 3. Dopuszcza się prowadzenie Projektów Szczególnych z udziałem podmiotów spoza Członków Klastra.
 4. Realizacja Projektów Szczególnych nie może naruszać postanowień Regulaminu.
 5. Projekty Szczególne są realizowane na zasadzie odrębnych umów zawieranych pomiędzy podmiotami biorącymi udział w danym Projekcie Szczególnym.
 6. Odpowiedzialność z tytułu umów, o których mowa w ust. 5 ponoszą wyłącznie strony tych umów.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

§ 13

 1. Prawa własności intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Członkom Klastra w dowolnej formie przez Koordynatora pozostają własnością Koordynatora.
 2. Prawa własności intelektualnej do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Członkom Klastra lub Koordynatorowi w dowolnej formie przez Członków Klastra pozostają ich własnością.
 3. Prawa własności intelektualnej do wyników działań zespołowych w ramach Klastra pozostają własnością podmiotów uczestniczących w danych działaniach.

ZASADY OCHRONY POUFNOŚCI

§ 14

 1. Bez uszczerbku dla postanowień poniższych, zasadą Klastra jest jawność prowadzonej działalności.
 2. Koordynator dba o ochronę informacji na temat Członków Klastra oraz podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów.
 3. Koordynator zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Członków Klastra, zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
 4. Członkowie Klastra zobowiązani są do niepodejmowania działań mogących ujawnić informacje poufne innych Członków.
 5. Koordynator i Członkowie Klastra indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za zawinione przez siebie naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.
 6. Obowiązek poufności spoczywa na każdym Członku Klastra pomimo ustania członkostwa w Klastrze.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW KLASTRA

§ 15

 1. Członkowie Klastra działają w sposób przejrzysty, jasno określając swoje zamiary i realizowane cele, w szczególności nie ukrywają informacji, które mają znaczenie dla ochrony słusznych interesów innych podmiotów. Zasada ta ma zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem, których ujawnienie mogłoby zagrażać interesowi Członka Klastra,
 2. Wszyscy Członkowie Klastra są równi w prawach i obowiązkach w ramach Klastra.
 3. Działalność w ramach Klastra nie narusza swobody wykonywania działalności, w szczególności swobody wykonywania działalności gospodarczej Członków Klastra.
 4. Koordynator oraz Członkowie Klastra współpracując ze sobą działają w trosce o wspólny interes, jednocześnie dbając o wzajemne poszanowanie swoich indywidualnych interesów.
 5. Członkowie Klastra są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez działanie zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 6. Członkowie Klastra prowadzą swoją działalność w taki sposób, aby możliwe było działanie w zaufaniu do drugiej strony, w szczególności jej intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz dotrzymywania warunków przyjętych zobowiązań. Zasada ta nie uchybia konieczności zachowywania należytego poziomu regulacji prawnej wzajemnych relacji.
 7. W ramach realizowanych wspólnych przedsięwzięć Członkowie Klastra rozwijają wzajemną współpracę, w szczególności w celu wzmacniania swojej pozycji na rynku.

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

§ 16

 1. W przypadku wystąpienia sporów w związku z działaniami Klastra, Członkowie Klastra zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania na drodze polubownej, działając w dobrej wierze.
 2. Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub mediacji z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty pozostające w sporze.
 3. W przypadku nieskutecznej mediacji, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Polubowny ad-hoc o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie prawo polskie.

UDOSTĘPNIANIE REGULAMINÓW

§ 17

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Klastra oraz jest wyłożona do wglądu w siedzibie Koordynatora.

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE USTAW

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1