';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
PROJEKTY

Głównym zadaniem Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy producentami żywności oraz otoczeniem biznesowym poprzez realizację wspólnych projektów rozwojowych i optymalizacyjnych. Projektów, które pozwolą na efektywny transfer wiedzy, skuteczną wymianę kontaktów oraz komercjalizację ich wyników w ramach indywidualnej działalności biznesowej. Główne zadania są realizowane w trzech obszarach:

1

MAPA POTRZEB
Diagnozujemy potrzeby każdej z członkowskich oraz wszystkich przyjmowanych do Klastra firm. W ten sposób tworzymy listę tematów w ramach których dana firma potrzebuje wsparcia, a także listę możliwości, jakie dana firma może zaoferować innym członkom Klastra.

Stworzona w ten sposób Mapa Potrzeb jest aktualizowana na bieżąco pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości firm członkowskich. W trakcie dalszych indywidualnych sesji diagnozowane są potencjalne nowe punkty styku współpracy i interesu.

2

COVID-19 a problemy branży

Z uwagi na trwającą sytuację związaną z COVID-19 i konsekwencjami dla branży spożywczej, na bieżąco wymieniamy się wiedzą i określamy zadania do zrealizowania.

Organizujemy wirtualne spotkania z instytucjami rządowymi i organizacjami wsparcia biznesu tak, by pozyskać niezbędną wiedzę i informacje pozwalające sprawnie skorzystać z rozwiązań i instrumentów pomocowych dedykowanych dla małych, dużych i średnich firm.

Współpracujemy ze stroną rządową i organizacjami pozarządowymi w zakresie opiniowania wdrażanych rozwiązań regulujących branżę spożywczą w okresie pandemii.

Na bieżąco tworzymy listy potencjalnych zagrożeń oraz proponujemy konkretne rozwiązania, które mogą uchronić polskie firmy spożywcze przed negatywnymi skutkami wprowadzanych obostrzeń.

3

PASZPORTYZACJA ŻYWNOŚCI / STRATEGIA OD POLA DO STOŁU

Zaangażowaliśmy się w realizowany przez KOWR projekt paszportyzacji polskiej żywności. Polega on na agregacji informacji takich jak paszporty zwierząt, materiału siewnego, rejestry systemów jakości, bazy danych producentów i sieci handlowych tak, aby konsumenci mogli dostać kompletne informacje na temat pochodzenia i wytworzenia produktu.

Zaangażowaliśmy się w proces opiniowania przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Od pola do stołu”. Podjęliśmy także działania związane z wdrażaniem w życie rozwiązań wynikających z tego dokumentu.

Naszym celem jest podnoszenie jakości polskiej żywności poprzez dostosowywanie produkcji do wymogów unijnych i trendów konsumenckich z jednej strony, z drugiej stworzenie rozwiązań zapewniających wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw  – producentom i konsumentom szybki dostęp do informacji o produktach, surowcach i ich pochodzeniu.

Chcemy połączyć te dwa projekty w jednym narzędziu.

Rozmawiamy z urzędami i instytucjami, organizacjami branżowymi, szeroko rozumianym biznesem. Pracujemy nad konkretną, kompleksową propozycją aplikacji wraz z pakietem działań wspierających.