';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Rejestr korzyści

Na koniec każdego kwartału aktualizowana będzie lista sfinalizowanych potrzeb firm członkowskich w oparciu o wsparcie uzyskane od innych członków Klastra oraz efekty realizacji wspólnych projektów. Każda z firm, która zrealizuje swoją potrzebę z pomocą inne firmy, osiągnie pożądany przez siebie cel dzięki realizacji wspólnych projektów będzie ma obowiązek przekazania takiej informacji wraz z danymi nt. wygenerowanego zysku / oszczędności.

Rejestr polega na wskazaniu, ile w każdym kolejnym kwartale członkowie Klastra przekazali sobie rekomendacji, które zakończyły się konkretnymi zyskami / oszczędnościami wyrażonymi w złotówkach.

Paweł

Leave a reply