';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
PRAWO i LEGISLACJA

W ramach określonych na MAPIE POTRZEB problemów do rozwiązania w zakresie konieczności udziału w procesie legislacyjnym, wypracowywane są  wspólne projekty, stanowiska wspólne i kluczowe dla branży. Dodatkowo zapewniany jest udział przedstawicieli firm członkowskich w zewnętrznych projektach istotnych dla firm członkowskich.

AGREEHUB angażuje się w projekty realizowane przez stronę rządową i inne organizacje branżowe. Klaster ściśle współpracuje z ministerstwami, inspekcjami państwowymi, będzie na bieżąco monitoruje akty prawne dotyczące kluczowych dla branży zagadnień. Celem tych działań jest:

  • formułowanie stanowisk branży,
  • dzielenie się widzą i doświadczeniem firm członkowskich z innymi, zewnętrznymi uczestnikami procesów.

W chwili obecnej powoływane są grupy i zespoły robocze, których celem jest opracowywanie stanowiska branży, a także bezpośredni udział w spotkaniach. Docelowo, planowane jest powstanie stałych grup roboczych zapewniających udział przedstawicieli firm członkowskich w procesie legislacyjnym

W zależności od potrzeb, powoływane są grupy robocze, których celem jest opracowywanie stanowiska branży, a także bezpośredni udział w spotkaniach  organizowanych przez stronę rządową.

Docelowo, planowane jest powstanie następujących stałych grup roboczych:

  • Komitet Prawny – działania na rzecz likwidowania barier biurokratycznych i tworzenia tzw. dobrego prawa. Podejmowanie zagadnień regulujących warunki prowadzenia handlu w Polsce i wsparcia eksportu.
  • Komitet Jakości – działania na rzecz kategoryzacji, standaryzacji produktów oraz bezpieczeństwa i jakości żywności.
  • Grupa Finansowa – działania na rzecz optymalizacji szeroko pojętych finansów, m.in. prawa podatkowego, akcyzy, przechowywania wymaganych prawem dokumentów, etc.
  • Grupa ds. Środowiska – monitorowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących ochronę środowiska i gospodarkę odpadami, promowanie racjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstw. Działa na rzecz ograniczenia nakładania zbędnych obowiązków biurokratycznych na firmy oraz dbanie o wprowadzanie obowiązków ekologicznych uwzględniających realia ekonomiczne.
  • Grupa Non-Food – działania na rzecz poprawy prawa i standardów obowiązujących w stosunku do wyrobów przemysłowych – certyfikacji, jakości i bezpieczeństwa produktów.

DLACZEGO WARTO?

Ponieważ AGREELAB zapewnia dostęp do bieżących i kluczowych projektów regulujących funkcjonowanie branży rolno – spożywczej w Polsce, a także dostęp do kluczowych osób zatrudnionych po stronie administracji rządowej oraz w innych organizacjach branżowych.

Admin

Leave a reply